Αναζήτηση
  • Anastasia Saramourtsi

Συστήματα Ποιότητας για Εργολήπτες Δημοσίων Έργων


Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων έργων (αρ. 82 Ν.4412/2016), οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς θα πρέπει να διαθέτουν Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η C-EaRTh consulting βρίσκεται πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις και αναλαμβάνει:

Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω προτύπων

  • ISO 9001:2015 Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

  • ISO 14001:2015 Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  • OHSAS 18001:2007 Πρότυπο για τη Διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ενοποίηση Συστημάτων προκειμένου να απλοποιήσουμε και να μειώσουμε τις εργασίες τήρησης

Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες τήρησης των προτύπων που θα εγκατασταθούν

Εγγυημένη Πιστοποίηση Ανεξάρτητα από τον Διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, που θα επιλέξετε

Συντήρηση Συστημάτων

#ISO9001 #iso14001 #ISO18001 #ποιότητα #Συστληματαποιότητας

0 προβολές

Consulting support for Food, Cosmetics and Agricultural products

espaEKT.jpg